správa bytových domov

Hlavnou činnosťou je správa správa nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch. Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V rámci správcovskej činnosti sa snažíme najmä o sprehľadnenie finančných tokov pre všetkých vlastníkov bytov, včasné riešenie technických, ako aj právnych problémov a aktívnu komunikáciu so všetkými vlastníkmi bytov.


AktualityNa našich stránkach sa stále pracuje.

Ekonomická oblasť

 • Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov.
 • Sledovanie platieb jednotlivých úhrad z uzavretých nájomných zmlúv a služieb spojených s nájmom bytov, nebytových priestorov a garáži.
 • Vedenie evidencie neplatičov.
 • Vykonávanie úhrad spojených s prevádzkou domu.
 • Vyhotovenie ročného vyúčtovania skutočných nákladov za poskytované služby spojené s nájmom bytov, nebytových priestorov a garáží.
 • Zabezpečovanie poistenia spravovaného majetku.

Technická oblasť

 • Vykonávanie pravidelných ohliadok a kontroly technického stavu a prevádzky bytov a nebytových priestorov a garáž.
 • Príprava a zabezpečenie podľa vypracovaného harmonogramu revízií a odborných prehliadok na jednotlivých zariadeniach dom.
 • Zabezpečovanie cenových ponúk na jednotlivé práce
 • Výkon technickej, cenovej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác.
 • Zabezpečovanie plánov opráv a údržby na každý rok
 • Zabezpečovanie 24 hodinovej havarijnej služby ( voda, plyn, elektro, kúrenie ).

Potrebné dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Pripravuje sa ...