správa bytových domov

Výmena a odvolanie správcu bytového domu

Ak nie ste spokojní so službami správcu vášho bytového domu, tak ďalej  nájdete krátky návod ako  odvolaťsúčasného správcu a zvoliť si nového , ktorý bude spĺňať vaše požiadavky. Máte nasledujúce problémy ?


Komunikácii so správcom:

 • keď ani zamestnanci správcovskej spoločnosti nevedia odpovedať na spôsob výpočtu jednotlivých položiek,
 • keď s vami  správca nekomunikuje a neodpovedá na vaše otázky.

Pri výkone správy:

 • správca neakceptuje vaše výhrady k poskytovaným službám ako napríklad upratovanie, zimná údržba, starostlivosť o výťahy a iné služby
 • správca by sa  mohol snažiť zlepšiť komunikáciu a viac dohliadať na dodávateľov
 •  zálohovým predpisom a ročným vyúčtovaním:
 • zálohový predpis je nezrozumiteľný
 • váš správca  nevie odpovedať na otázky ohľadom zálohového predpisu či vysvetliť spôsob jeho výpočtu

 

Ako vymeniť správcovskú spoločnosť

Ak  horeuvedené prípady, vám niečo pripomínajú možno treba zvážiť výmenu správcovskej spoločnosti. V tejto oblasti dnes podniká veľké množstvo spoločností, výmena správcu však spravidla nie je jednoduchá záležitosť. Čítajte ďalej a poradíme vám ako zaručene a v súlade so zákonom vymeniť správcu bytového domu:

 1. Správcu bytového domu je možné odvolať na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov (spravidla má každý priestor v bytovom dome jeden hlas). Schôdzu je však nutné najskôr zvolať a tu niekedy narazíte na prvý problém. Schôdzu totiž musí zvolať správcovská spoločnosť, ktorú sa práve chystáte odvolať! V prípade ak správca schôdzu nezvolá do 15 dní od požiadania, môžu schôdzu zvolať aj samotní majitelia a to tak, že vyzbierajú 25% podpisov majiteľov bytov a nebytových priestorov.


 2. Súčasťou pozvánky na schôdzu je program schôdze, teda zoznam bodov o ktorom sa na schôdzi bude hovoriť. Doporučujeme zaradiť jeden hlavný bod a to odvolanie správcovskej spoločnosti. Voľba nového správcu spojená s odvolávaním aktuálneho správcu býva problematická a schôdza sa môže zvrhnúť na hektickú výmenu názorov.


 3. Keďže na schôdzi je potrebná nadpolovičná väčšina, treba informovať všetkých majiteľov. Spravidla má zoznam majiteľov bytov a nebytových priestorov len správca, preto nastupuje štandardné informovanie pomocou letákov do schránky, vývesky vo výťahoch, prípadne klopanie na jednotlivé byty. V prípade ak túto činnosť podceníte, môže sa stať, že hoci na schôdzi všetci zahlasujú za odvolanie správcu, nebude počet hlasov dostatočný (nadpolovičná väčšina) a celý proces sa bude musieť opakovať, čo len znechutí majiteľov a následná schôdza tiež nemusí byť úspešná.


 4. Schôdzu zvolávajte ideálne v strede týždňa vo večerných hodinách, vyhnite sa termínom počas prázdnin, pred predĺženými víkendami a sviatkami. Ideálne miesto na schôdzu je priamo v dome, nikdy nie ďaleko, keďže to rapídne znižuje účasť majiteľov bytov.


 5. Ak máte informáciu od ľudí, ktorí sa schôdze nebudú môcť zúčastniť, poproste ich aby podpísali splnomocnenie na účasť na schôdzi, aby ich hlas neprepadol. Splnomocniť môžu kohokoľvek, ideálne známeho, rodinného príslušníka, alebo suseda, ktorému dôverujú. Splnomocnenie môže byť všeobecne na účasť na schôdzi, alebo na konkrétne hlasovanie (napríklad o odvolaní správcu)


 6. Na schôdzi dbajte na prezenčnú listinu, ktorá sa bude prikladať k zápisnici a musú obsahovať všetkých účastníkov schôdze. Taktiež nezabudnite na overovateľov a zapisovateľov, inak sa môže stať, že schôdza bude neplatná a vaša snaha výjde navnivoč. Zápisnica musí obsahovať konkrétny bod, hlasovanie o odvolaní správcu a počet hlasov, ktoré hlasovali za. Kópiu zápisnice si zoberte, vyhnete sa prekvapeniu keď sa zápisnica “stratí.”


 7. Ak všetko prebehne podľa uvedených bodov, aktuálnemu správcovi začína plynúť výpovedná lehota ihneď po podpísaní zápisnice overovateľmi a vy máte celú výpovedná dobu na vybranie nového správcu


 

 Výber nového správcu

Ak je súčasný správca  odvolaný, nového  treba vybrať a  tento krok rozhodne o tom, ako sa zmení spôsob výkonu správy a ako pohodlne a výhodne budete bývať. Výber nového správcu preto treba dôkladne zvážiť a vybrať na základe kritérií, ktoré sú pre váš bytový dom dôležité. Pri výbere nového správcu doporučujeme postupovať naslednovne:

 1. Zvoliť komisiu, ktorú majitelia bytov poveria výberovým konaním (komisia môžu byť zástupcovia vlastníkov, externá firma, zástupcovia každého vchodu, alebo akákoľvek skupina ľudí, ktorej majitelia dôverujú)
 2. Komisia následne pozve niekoľko správcovských spoločností – buď na základe osobných skúseností alebo referencií do výberového kola
 3. Oslovené správcovské spoločnosti by mali absolvovať obhliadku bytového domu, dostať podklady a následne pripraviť prvú cenovú ponuku na správu domu
 4. Následne správcovské spoločnosti odprezentujú postup pri preberaní správy, svoju cenovú ponuku a komisia vyberie top 1-3 správcovské spoločnosti podľa zvolených kritérií
 5. Vybraní kandidáti sú následne prizvaní na najbližšiu schôdzu majiteľov bytov a nebytových priestorov, kde musí byť zvolený nový správca opäť nadpolovičnou väčšinou hlasov
 6. Účastníci schôdze na záver schôdze podpíšu novú zmluvu o výkone správy a svojimi podpismi potvrdia svoju voľbu novej správcovskej spoločnosti

Nový správca postupne zaháji  preberanie správy bytového domu, pri ktorom musí úzko spolupracovať s bývalou správcovskou spoločnosťou a zároveň komunikovať nielen so zástupcami vlastníkov, ale so všetkými majiteľmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, za účelom plynulého prechodu k novému správcovi a skvalitnenia bývania v dome.